Posts Sık Kullandığımız Docker Komutları
Post
İptal

Sık Kullandığımız Docker Komutları

Preview Image

Docker, uygulamayı bir konteyner içinde bağımlılıkları ile paketleyen ve çalıştıran bir konteynerizasyon sistemidir. Docker ile çalışırken sık kullandığımız ve bilinmesi gereken bazı docker komutu vardır. Bu makale tamamen bununlar ile ilgilidir.

Kurulu olan docker sürümü bulmak

Bilmek isteyeceğiniz ilk şeylerden biri, kurulu docker sürümünü nasıl bulacağınızdır.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker --version
Docker version 18.09.6, build 481bc77

Imaj indirme işlemi

Docker görüntüsünü dockerhub’dan (docker repository) çekmeniz gerektiğini varsayalım. Aşağıdaki Apache HTTP sunucu görüntüsünü çekme örneğidir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker pull httpd

Using default tag: latest
latest: Pulling from library/httpd
f5d23c7fed46: Pull complete
b083c5fd185b: Pull complete
bf5100a89e78: Pull complete
98f47fcaa52f: Pull complete
622a9dd8cfed: Pull complete
Digest: sha256:8bd76c050761610773b484e411612a31f299dbf7273763103edbda82acd73642
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
mumin@ubuntu:/home/mumin$

Imajları listeleme

TAG / IMAGE ID / SIZE şeklinde görüntü ayrıntılarıyla sistemde çekilen tüm docker görüntülerini listeleyin.

1
2
3
4
5
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker images
REPOSITORY         TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
httpd           latest       ee39f68eb241    2 days ago     154MB
hello-world        latest       fce289e99eb9    6 months ago    1.84kB
sequenceiq/hadoop-docker  2.7.0        789fa0a3b911    4 years ago     1.76GB

Çalıştırma işlemi

Komutta belirtilen docker imajını çalıştırın. Bu komut, Apache HTTP sunucusunun çalışacağı bir docker container yaratacaktır.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker run -it -d httpd
09ca6feb6efc0578951a3e2557ed5855b2edda39a795d9703eb54d975930fe6e

O an çalışmakta olanları listeleme

ps tüm docker container’larının çalıştığı konteyner detaylarını listeler.

1
2
3
4
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker ps

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
09ca6feb6efc    httpd        "httpd-foreground"  36 seconds ago   Up 33 seconds    80/tcp       suspicious_bell

Gördüğünüz gibi, Apache sunucusu bu docker konteynerinda çalışıyor.

ps -a komutu

Mevcuttaki containerları ayrıntılarıyla çalışan / durdurulan tüm docker container’larını listeleyin.

1
2
3
4
5
6
7
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker ps -a

CONTAINER ID    IMAGE              COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS           	NAMES
09ca6feb6efc    httpd              "httpd-foreground"    51 seconds ago   Up 49 seconds       80/tcp		      			suspicious_bell
2f6fb3381078    sequenceiq/hadoop-docker:2.7.0  "/etc/bootstrap.sh -d"  2 weeks ago     Exited (137) 9 days ago						         	quizzical_raman
9f397feb3a46    sequenceiq/hadoop-docker:2.7.0  "/etc/bootstrap.sh -…"  2 weeks ago     Exited (255) 2 weeks ago  2122/tcp		      		determined_ritchie
9b6343d3b5a0    hello-world           "/hello"         2 weeks ago     Exited (0) 2 weeks ago					          		peaceful_mclean

exec komutu

Docker konteynerine erişin ve konteynerin içindeki komutları çalıştırın. Bu örnekte apache sunucu konteynerine erişiyoruz.

1
2
3
4
5
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker exec -it 09ca6feb6efc bash
root@09ca6feb6efc:/usr/local/apache2# ls
bin build cgi-bin conf error htdocs icons include logs modules

root@09ca6feb6efc:/usr/local/apache2#

Konteynerdan çıkmak için exit yazın ve enter tuşuna basın.

Konteyner kaldırma işlemi

Komutta belirtilen kapsayıcı kimliğine sahip docker konteynırını kaldırın.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker rm 9b6343d3b5a0
9b6343d3b5a0

Konteynırın kaldırılıp kaldırılmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

1
2
3
4
5
6
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker ps -a

CONTAINER ID    IMAGE              COMMAND         CREATED       STATUS           PORTS           NAMES
09ca6feb6efc    httpd              "httpd-foreground"    About a minute ago  Up About a minute     80/tcp          suspicious_bell
2f6fb3381078    sequenceiq/hadoop-docker:2.7.0  "/etc/bootstrap.sh -d"  2 weeks ago     Exited (137) 9 days ago               quizzical_raman
9f397feb3a46    sequenceiq/hadoop-docker:2.7.0  "/etc/bootstrap.sh -…"  2 weeks ago     Exited (255) 2 weeks ago  2122/tcp         determined_ritchie

Imajın kaldırılması

Komutta belirtilen docker görüntü kimliğiyle docker görüntüsünü kaldırın

1
2
3
4
5
6
7
8
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker rmi fce289e99eb9

Untagged: hello-world:latest
Untagged: hello-world@sha256:41a65640635299bab090f783209c1e3a3f11934cf7756b09cb2f1e02147c6ed8
Deleted: sha256:fce289e99eb9bca977dae136fbe2a82b6b7d4c372474c9235adc1741675f587e
Deleted: sha256:af0b15c8625bb1938f1d7b17081031f649fd14e6b233688eea3c5483994a66a3

mumin@ubuntu:/home/mumin$

Docker’ı yeniden başlatma

Docker konteynerini komutta belirtilen konteyner kimliğiyle yeniden başlatın.

1
2
3
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker restart 09ca6feb6efc

09ca6feb6efc

Aşağıdaki komutu çalıştırın ve konteynırın yakın zamanda başlatılıp başlatılmadığını doğrulamak için STATUS parametresini kontrol edin.

1
2
3
4
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker ps

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
09ca6feb6efc    httpd        "httpd-foreground"  6 minutes ago    Up 9 seconds    80/tcp       suspicious_bell

Çalışmakta olan Docker’ı durdurma

Komutta belirtilen konteynır kimliğine sahip bir konteynırı durdurun.

1
2
3
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker stop 09ca6feb6efc

09ca6feb6efc

Konteynırın hala çalışıp çalışmadığını veya durup durmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanırız.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES

Docker’ı başlatma

Docker’daki bu komut, komutta belirtilen konteyner kimliğiyle docker konteynerini başlatır.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker start 09ca6feb6efc
09ca6feb6efc

Konteynerin başlayıp başlamadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

1
2
3
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker ps
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
09ca6feb6efc    httpd        "httpd-foreground"  8 minutes ago    Up 3 seconds    80/tcp       suspicious_bell

kill komutu kullanımı

Docker konteynerini kullanıldığında hemen durdurur. Docker stop komutu, konteynırı zarif bir şekilde durdurur; kill ve stop komutları arasındaki fark budur.

1
2
3
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker kill 09ca6feb6efc

09ca6feb6efc

Konteynerin durdurulup durdurulmadığını görmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

1
2
3
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker ps

CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND       CREATED       STATUS       PORTS        NAMES

commit komutu kullanımı

Yerel sistemdeki komutta belirtilen konteynır kimliğiyle yeni bir docker imajı kaydedin. Aşağıdaki örnekte, mumin kullanıcı adıdır ve httpd_image görüntü adıdır.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker commit 09ca6feb6efc mumin/httpd_image
sha256:d1933506f4c1686ab1a1ec601b1a03a17b41decbc21d8acd893db090a09bb31c

login komutu kullanımı

Docker hub’a giriş yapın. Docker hub kimlik bilgilerinizden oturum açmanız istenecektir.

1
2
3
4
5
6
7
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker login
Login with your Docker ID to push and pull images from Docker Hub. If you don't have a Docker ID, head over to https://hub.docker.com to create one.
Username: mumin
Password:
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store
Login Succeeded

push komutu kullanımı

Dockerhub’daki komutta belirtilen görüntü adına sahip bir docker görüntüsü yükleyin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker push mumin/httpd_image
The push refers to repository [docker.io/mumin/httpd_image]
734d9104a6a2: Pushed
635721fc6973: Mounted from library/httpd
bea448567d6c: Mounted from library/httpd
bfaa5f9c3b51: Mounted from library/httpd
9d542ac296cc: Mounted from library/httpd
d8a33133e477: Mounted from library/httpd
latest: digest: sha256:3904662761df9d76ef04ddfa5cfab764b85e3eedaf10071cfbe2bf77254679ac size: 1574

docker network komutu kullanımı

Docker’daki aşağıdaki komut, docker’a ait tüm ağın ayrıntılarını listeler.

1
2
3
4
5
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker network ls
NETWORK ID     NAME        DRIVER       SCOPE
85083e766f04    bridge       bridge       local
f51d1f3379e0    host        host        local
5e5d9a192c00    none        null        local

Başka docker ağ komutu vardır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker network
Usage: docker network COMMAND
Manage networks
Commands:
connect   Connect a container to a network
create   Create a network
disconnect Disconnect a container from a network
inspect   Display detailed information on one or more networks
ls     List networks
prune    Remove all unused networks
rm     Remove one or more networks
Run 'docker network COMMAND --help' for more information on a command.

Docker bilgisi

Çekirdek sürümü, kapsayıcı sayısı ve imajlar dahil olmak üzere sistemde yüklü olan docker hakkında ayrıntılı bilgi alın.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker info
Containers: 3
Running: 1
Paused: 0
Stopped: 2
Images: 3
Server Version: 18.09.6
Storage Driver: overlay2
Backing Filesystem: extfs
Supports d_type: true
Native Overlay Diff: true
Logging Driver: json-file
Cgroup Driver: cgroupfs
Plugins:
Volume: local
Network: bridge host macvlan null overlay
Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
Swarm: inactive
Runtimes: runc
Default Runtime: runc
Init Binary: docker-init
containerd version: bb71b10fd8f58240ca47fbb579b9d1028eea7c84
runc version: 2b18fe1d885ee5083ef9f0838fee39b62d653e30
init version: fec3683
Security Options:
apparmor
seccomp
Profile: default
Kernel Version: 4.18.0-25-generic
Operating System: Ubuntu 18.10
OSType: linux
Architecture: x86_64
CPUs: 1
Total Memory: 4.982GiB
Name: mumin
ID: RBCP:YGAP:QG6H:B6XH:JCT2:DTI5:AYJA:M44Z:ETRP:6TO6:OPAY:KLNJ
Docker Root Dir: /var/lib/docker
Debug Mode (client): false
Debug Mode (server): false
Username: mumin
Registry: https://index.docker.io/v1/
Labels:
Experimental: false
Insecure Registries:
127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false
Product License: Community Engine

Dosya kopyalama işlemi

Docker container’daki bir dosyayı yerel sisteme kopyalama sırasında gereken işlemler.

Bu örnekte, 09ca6feb6efc kimliğine sahip bir docker kapsayıcısının içindeki httpd.pid dosyasını /home/mumin/ konumuna kopyalıyoruz.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ sudo docker cp 09ca6feb6efc:/usr/local/apache2/logs/httpd.pid /home/mumin/
[sudo] password for mumin:

Dosyanın kopyalanıp kopyalanmadığını kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ ls
Desktop Documents example examples.desktop httpd.pid nginx_new.yml nginx.yml

Geçmişi kontrol etme

Komutta belirtilen imaj adıyla bir docker imajının geçmişini gösterir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker history httpd

IMAGE        CREATED       CREATED BY                   SIZE        COMMENT
ee39f68eb241    2 days ago     /bin/sh -c #(nop) CMD ["httpd-foreground"]   0B
<missing>      2 days ago     /bin/sh -c #(nop) EXPOSE 80          0B
<missing>      2 days ago     /bin/sh -c #(nop) COPY file:c432ff61c4993ecd…  138B
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c set -eux;  savedAptMark="$(apt-m…  49.1MB
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c #(nop) ENV HTTPD_PATCHES=      0B
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c #(nop) ENV HTTPD_SHA256=b4ca9d05…  0B
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c #(nop) ENV HTTPD_VERSION=2.4.39   0B
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c set -eux; apt-get update; apt-g…  35.4MB
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c #(nop) WORKDIR /usr/local/apache2  0B
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c mkdir -p "$HTTPD_PREFIX" && chow…  0B
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c #(nop) ENV PATH=/usr/local/apach…  0B
<missing>      4 days ago     /bin/sh -c #(nop) ENV HTTPD_PREFIX=/usr/loc…  0B
<missing>      5 days ago     /bin/sh -c #(nop) CMD ["bash"]         0B
<missing>      5 days ago     /bin/sh -c #(nop) ADD file:71ac26257198ecf6a…  69.2MB

Logları kontrol etme

Komutta belirtilen içerilen id ile docker konteynerinin loglarını gösterin.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker logs 09ca6feb6efc
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Mon Jul 15 14:01:55.400472 2019] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 140299791516800] AH00489: Apache/2.4.39 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Mon Jul 15 14:01:55.400615 2019] [core:notice] [pid 1:tid 140299791516800] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'
[Mon Jul 15 14:08:36.798229 2019] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 140299791516800] AH00491: caught SIGTERM, shutting down
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Mon Jul 15 14:08:38.259870 2019] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 139974087980160] AH00489: Apache/2.4.39 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Mon Jul 15 14:08:38.260007 2019] [core:notice] [pid 1:tid 139974087980160] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'
[Mon Jul 15 14:09:01.540647 2019] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 139974087980160] AH00491: caught SIGTERM, shutting down
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Mon Jul 15 14:10:43.782606 2019] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 140281554879616] AH00489: Apache/2.4.39 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Mon Jul 15 14:10:43.782737 2019] [core:notice] [pid 1:tid 140281554879616] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Mon Jul 15 14:14:08.270906 2019] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 140595254346880] AH00489: Apache/2.4.39 (Unix) configured -- resuming normal operations
[Mon Jul 15 14:14:08.272628 2019] [core:notice] [pid 1:tid 140595254346880] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'

İmaj arama komutu

Komutta belirtilen adla dockerhub’da bir docker imajını arama işlemi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker search hadoop

NAME               DESCRIPTION                   STARS        OFFICIAL      AUTOMATED
sequenceiq/hadoop-docker     An easy way to try Hadoop            611                   [OK]
uhopper/hadoop          Base Hadoop image with dynamic configuration…  98                   [OK]
harisekhon/hadoop        Apache Hadoop (HDFS + Yarn, tags 2.2 - 2.8)   54                   [OK]
bde2020/hadoop-namenode     Hadoop namenode of a hadoop cluster       22                   [OK]
kiwenlau/hadoop         Run Hadoop Cluster in Docker Containers     19
izone/hadoop           Hadoop 2.8.5 Ecosystem fully distributed, Ju…  14                   [OK]
uhopper/hadoop-namenode     Hadoop namenode                 9                    [OK]
bde2020/hadoop-datanode     Hadoop datanode of a hadoop cluster       9                    [OK]
singularities/hadoop       Apache Hadoop                  8                    [OK]
uhopper/hadoop-datanode     Hadoop datanode                 7                    [OK]
harisekhon/hadoop-dev      Apache Hadoop (HDFS + Yarn) + Dev Tools + Gi…  6                    [OK]

Konfigürasyonları güncelleme

Konteynır yapılandırmalarını güncelleyin. Bu işlem tüm güncelleme seçeneklerini gösterir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker update --help
Usage: docker update [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Update configuration of one or more containers
Options:
--blkio-weight uint16    Block IO (relative weight), between 10 and 1000, or 0 to disable
(default 0)
--cpu-period int       Limit CPU CFS (Completely Fair Scheduler) period
--cpu-quota int       Limit CPU CFS (Completely Fair Scheduler) quota
--cpu-rt-period int     Limit the CPU real-time period in microseconds
--cpu-rt-runtime int     Limit the CPU real-time runtime in microseconds
-c, --cpu-shares int       CPU shares (relative weight)
--cpus decimal        Number of CPUs
--cpuset-cpus string     CPUs in which to allow execution (0-3, 0,1)
--cpuset-mems string     MEMs in which to allow execution (0-3, 0,1)
--kernel-memory bytes    Kernel memory limit
-m, --memory bytes        Memory limit
--memory-reservation bytes  Memory soft limit
--memory-swap bytes     Swap limit equal to memory plus swap: '-1' to enable unlimited swap
--restart string       Restart policy to apply when a container exits

Docker konteynırının CPU yapılandırmasını komutta belirtilen konteynır kimliği ile güncellemek için aşağıdaki komutu çalıştırın.

1
2
3
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker update -c 1 2f6fb3381078

2f6fb3381078

docker volume komutu kullanımı

Docker konteynerinin verileri depolamak için kullanacağı bir birim oluşturun.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker volume create
7e7bc886f69bb24dbdbf19402e31102a25db91bb29c56cca3ea8b0c611fd9ad0

Birim oluşturulmuşsa veya oluşturulmamışsa aşağıdaki komutu çalıştırın.

1
2
3
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker volume ls
DRIVER       VOLUME NAME
local        7e7bc886f69bb24dbdbf19402e31102a25db91bb29c56cca3ea8b0c611fd9ad0

Eklenti yükleme işlemi

Hata ayıklama ortamı 1 olarak ayarlanmış bir docker eklentisi vieux / sshfs kurun.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker plugin install vieux/sshfs DEBUG=1
Plugin "vieux/sshfs" is requesting the following privileges:
- network: [host]
- mount: [/var/lib/docker/plugins/]
- mount: []
- device: [/dev/fuse]
- capabilities: [CAP_SYS_ADMIN]
Do you grant the above permissions? [y/N] y
latest: Pulling from vieux/sshfs
52d435ada6a4: Download complete
Digest: sha256:1d3c3e42c12138da5ef7873b97f7f32cf99fb6edde75fa4f0bcf9ed277855811
Status: Downloaded newer image for vieux/sshfs:latest
Installed plugin vieux/sshfs
Run the below command to list the docker plugins.
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker plugin ls

ID         NAME         DESCRIPTION        ENABLED
2a32d1fb95af    vieux/sshfs:latest  sshFS plugin for Docker  true

docker logout komutu kullanımı

Dockerhub’dan çıkış yapılıyor.

1
2
mumin@ubuntu:/home/mumin$ docker logout
Removing login credentials for https://index.docker.io/v1/

Sonuç 1

Umarım şimdiye kadar ki docker komutları işinize yarar :)

Reference

Bu gönderi, yazar tarafından CC BY 4.0 altında lisanslanmıştır.